پلیت برند corning

پلیت برند corning

پلیت های کشت سلول کورنینگ در انواع 6 ، 12، 24 ، 48 خانه در سطوح: Poly-D-lysine, Cell BIND, TC-Treated, Not treated و Ultra-low attachment تولید می شوند.

گروه : آزمایشگاهی

زمان تحویل : 2 الی 3 روز

وندا طب